Aktualności i ogłoszenia

Od 19 września 2020 r. znaczącej zmianie uległa ustawa Prawo Budowlane , w związku z powyższym po tej dacie dla inwestycji realizowanych zgodnie ze zmienionymi przepisami obowiązują nowe druki, które można pobrać w zakładce „do pobrania”. Dla inwestycji realizowanych na starych zasadach obowiązują druki dotychczasowe.

________________________________

KOMUNIKAT

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GOSTYNIU

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (tzw. koronawirusem) wprowadza ograniczenie wizyt osobistych w inspektoracie od dnia 16 marca 2020 r.

do odwołania.

 

Kontakt z inspektoratem zostaje ograniczony do następujących kanałów:

  • telefony stacjonarne 65 5752540 oraz 65 5752555,
  • tradycyjna korespondencja pocztowa,
  • korespondencja mailowa gostyn@pinb.info.pl,
  • korespondencja EPUAP na skrzynkę POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO,GOSTYŃ, (forma zalecana),
  • godziny pracy inspektoratu pozostają bez zmian,
  • praca w terenie zostaje ograniczona tylko do działań w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

W przypadkach wyjątkowych, nagłej konieczności lub wystąpienia zagrożenia, uprasza się o uprzedni kontakt z Sekretariatem Inspektoratu lub zgłaszać sprawę na telefony alarmowe 997, 998 lub 999.

Opłaty za dziennik budowy (14 zł za „mały dziennik”, 20 zł za „duży dziennik” , dziennik 8 str bez opłat + koszty wysyłki 9 zł) można wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Gostyniu 37 1090 1258 0000 0000 2505 0394

 

 

____________________________________________________________________________________________

Publikacja sprawozdania finansowego za rok 2019.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe można pobrać tutaj.

____________________________________________________________________________________________

27.12.2019 r. inspektorat będzie nieczynny.

____________________________________________________________________________________________

W związku z coraz częstszymi przypadkami pożarów w wyniku zapalenia sadzy w kominach Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wystosował ważny komunikat do właścicieli obiektów budowlanych.
Prosimy się z nim zapoznać : KOMUNIKAT

____________________________________________________________________________________________

Publikacja sprawozdania finansowego za rok 2018.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe można pobrać tutaj.

____________________________________________________________________________________________

W dniu 02 maja 2019 r. PINB w Gostyniu jest nieczynny. W zamian dniem pracującym dla inspektoratu jest 11 maja 2019 r.

____________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Zmiana siedziby inspektoratu.

Od 20.09.2017 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu zlokalizowany jest

w Gostyniu, ul: Poznańska 200 (budynek Urzędu Pracy) 3 piętro, pokój 410

____________________________________________________________________________________________

Osoba wybrana w wyniku naboru: Hanna Żyto

PRACA W PINB.

PINB w Gostyniu poszukuje na zastępstwo osobę na stanowisko głównej księgowej w wymiarze 1/5 etatu.

____________________________________________________________________________________________

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyniu przypomina i informuje, że obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy dowolnego budynku wyposażonego w instalację gazową, również budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest zapewnienie na swój koszt co najmniej jeden raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych. Obowiązek ten dotyczy instalacji gazowej zasilanej zarówno gazem sieciowym jak i pochodzącym z butli gazowej (gaz propan-butan). Sprawdzenia takiego może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub dozorowe nad eksploatacją urządzeń gazowych.

W związku z ostatnimi przypadkami katastrof budowlanych oraz wypadków śmiertelnych będących wynikiem niewłaściwego stanu technicznego instalacji gazowych organy nadzoru budowlanego będą prowadzić wzmożone kontrole przestrzegania obowiązku o którym mowa wyżej.

Kto nie spełnia powyższego obowiązku podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Mając powyższe na uwadze wzywa się właścicieli i zarządców budynków wyposażonych w instalacje gazowe co do których nie były przeprowadzane w roku 2016 kontrole stanu technicznego instalacji gazowej do niezwłocznego wykonania takiej kontroli.

Zwraca się również uwagę na niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem reduktorów przy butlach na gaz propan-butan, które są użytkowane dłużej niż 13 lat, bowiem są one wyprodukowane w oparciu o wycofaną w 2003 roku normę PN-71/M-040321 i istnieje duże ryzyko jego rozszczelnienia, i niespodziewanego wybuchu. Jeśli użytkowany jest tego typu reduktor, należy go w trybie natychmiastowym wymienić go na nowy.

Ulotka bezpiecznego użytkowania butli na gaz propan-butan

Podstawa prawna: art. 62 ust.1 p.1c, ust.5, art. 93 p.8 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane 
( t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 290 ze zm. )

____________________________________________________________________________________________

Od 01.01.2017 r.  kolejne istotne zmiany w prawie budowlanym, nowy tekst ustawy w dziale „Druki i dokumenty do pobrania”.

____________________________________________________________________________________________

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyniu. Odchodzącego na emeryturę Michała Szumińskiego zastąpił Marek Żeromski.

Panu Inspektorowi Michałowi Szumińskiemu dziękujemy za 16 lat owocnej pracy w inspektoracie i życzymy na emeryturze wielu lat bez problemów zdrowotnych i bez nudy.

i zachęcamy do częstych odwiedzin  😉

____________________________________________________________________________________________

Aktualizacja wniosków i zawiadomień oraz aktów prawnych. (26 08 2016)

____________________________________________________________________________________________

NOWA SIEDZIBA INSPEKTORATU.

Od sierpnia PINB w Gostyniu znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu na piętrze pokój nr 24 i 19. _________________________________________________________________________________________

Zmienione przepisy prawa budowlanego od 28 czerwca 2015 r.

Najważniejsze zmiany dot. zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę wielu obiektów i na wykonywanie robót budowlanych w tym wielu przebudów remontów.

Inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane, na podstawie wykonalnej decyzji organu pierwszej instancji (dotychczas wymagała była decyzja ostateczna). Właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej będą zobowiązane do sprawdzenia pod względem formalnym złożonych wniosków o pozwolenie na budowę (w terminie 14 dni) oraz nastąpi skrócenie czasu oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie  – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Ustawa wprowadza możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Znosi obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będzie też konieczności dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy).

Ustawa rozszerza katalog obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia, bez konieczności uzyskiwania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, m.in. dla warsztatów rzemieślniczych, myjni samochodowych, obiektów magazynowych i stawów rybnych.

____________________________________________________________________________________________

9 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. zlikwidowano obowiązek sporządzania świadectwa dla domów budowanych na własny użytek. Jest on natomiast wymagany od właścicieli, najemców, zarządców i osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu budynku lub jego części.

____________________________________________________________________________________________

Przystąpienie do użytkowania budynku bez formalnego zgłoszenia o zakończeniu budowy – może być kosztowne.

 Zgłoszenie zakończenia budowy, to obowiązek inwestora wynikający z przepisów prawa budowlanego a precyzyjnie z art. 54 tego prawa, jednak nie zawsze dopełniany. Zalecenie Najwyższej Izby Kontroli obliguje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do przeprowadzenia monitoringu rozpoczętych na terenie powiatu gostyńskiego inwestycji, których okres realizacji jest nadmiernie wydłużony. Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia zakończenia budowy i przystąpienie do użytkowania stanowi podstawę do wdrożenia postępowania restrykcyjnego i w rezultacie orzeczenia o karze finansowej, której wysokość może być bardzo dotkliwa i zależy do kategorii obiektu. Najmniejsza kara nałożona za przystąpienie do użytkowania budynku gospodarczego bez zawiadomienia formalnego o zakończeniu budowy wyniesie 5.000,- zł, ale już w przypadku budynku mieszkalnego to wartość 10.000,- . Celem uniknięcia podobnych sytuacji ze strony Nadzoru Budowlanego prowadzone są działania prewencyjne nagłaśniające temat. Zgłoszenia zakończenia budowy można dokonać w każdym czasie przedkładając w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego stosowne dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlanego .

___________________________________________________

UWAGA KIEROWNICY BUDÓW!

Od 29 kwietnia 2012 r. zmiana w oświadczeniu kierownika po zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną (art.57).
Należy zamieścić informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.

POWIAT GOSTYŃSKI
WWINB
GUNB
Złóż wniosek on-line
SŁUŻBA CYWILNA
SŁUŻBA CYWILNA
Kalendarz
Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031