Ogólna klauzula RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyniu z siedzibą pod adresem ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do których w szczególności należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane oraz prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być odpowiednie organy według właściwości postępowania na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gostyniu i wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania.
 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu

 

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gostyniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

Funkcję tę pełni Pani Agnieszka Radajewska.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:

 • przetwarzaniem danych osobowych,
 • oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO – czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • adres poczty elektronicznej: iodgostyn@pinb.info.pl
 • adres do korespondencji (adres siedziby administratora):

Inspektor Ochrony Danych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlaneg

Poznańska 200, 63-800 Gostyń

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
UL. POZNAŃSKA 200G
(3 piętro, budynek Urzędu Pracy)
63-800 GOSTYŃ

TEL./FAX. 65-575-25-40
TEL. 65-575-25-55
E-MAIL: gostyn@pinb.info.pl

UWAGA: Żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia przesłane za pośrednictwem skrzynki e-mail pozostaną bez rozpoznania


Godziny pracy inspektoratu:

poniedziałek : 7:00-16:00
wtorek-piątek : 7:00-16:00

Powiatowy Inspektor przyjmuje interesantów od wtorku do czwartku od 13.30 do 15.00


Kontakt poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na portalu https://epuap.gov.pl:

/PINBGostyn/SkrytkaESPOgólna klauzula informacyjna dot. danych osobowych


POWIAT GOSTYŃSKI


WWINB


GUNB


Złóż wniosek on-line
 Złóż wniosek on-line

 SŁUŻBA CYWILNA

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl